Cần trợ giúp ngay bây giờ?
If you are between the ages of 12-30
and need help, bấm vào đây.
Tặng
Tin tức

Kristen Breault-Bolio, MS, LCMHC, LADC

Miễn bình luận Chia sẻ:

Kristen gia nhập Spectrum lần đầu tiên vào tháng 5 năm 2012 và trở thành Giám đốc Chương trình Tư vấn cho Tư vấn Riverstone vào năm 2017. Cô đã làm việc với thanh niên và gia đình của họ có mối quan tâm về sức khỏe tâm thần và sử dụng chất kích thích từ năm 2008. Cô là Cố vấn Sức khỏe Tâm thần Lâm sàng được Cấp phép và được Cấp phép Cố vấn về Rượu và Ma túy. Kristen có bằng Cử nhân Tâm lý học và bằng Thạc sĩ Tư vấn Sức khỏe Tâm thần Lâm sàng tại Đại học Vermont.

Nhận xét được đóng lại.