Cần trợ giúp ngay bây giờ?
Nếu bạn trong độ tuổi từ 12-30
và cần giúp đỡ, bấm vào đây .
Quyên tặng

Đầu tư vào sự thành công của tuổi trẻ chúng ta

Quyên góp cho Detail Works đảm bảo rằng thanh thiếu niên và thanh niên đang gặp khó khăn với nhiều vấn đề có thể xây dựng các kỹ năng mềm cần thiết để phát triển ở nơi làm việc.

Thông qua Công việc chi tiết, họ có thể có được trải nghiệm tiến bộ trong công việc. Trong cửa hàng chăm sóc chi tiết của chúng tôi, chúng tôi nhấn mạnh sự chú ý, giao tiếp và trách nhiệm giải trình, đồng thời tạo cơ hội cho thanh niên thử nghiệm những kỹ năng này trong một môi trường an toàn.

Tại Detail Works, người trẻ có được nhiều cơ hội hơn. Họ có được nhiều cơ hội cần thiết để trở thành nhân viên thành công.

Khi bạn cống hiến cho Detail Works, bạn đang đầu tư vào sự thành công của tuổi trẻ chúng ta.

Câu hỏi? Liên hệ với Bridget Everts tại beverts@spectrumvt.org hoặc (802) 864-7423 x222